25 mai 2017 – termen limită pentru depunerea Declaraţiei – formular 200

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud informează contribuabilii persoane fizice că termenul de depunere a formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” în anul 2016, este 25 mai 2017 inclusiv.

Cine are obligaţia depunerii formularului 200 ” Declaraţie privind veniturile realizate din România”?

Au obligaţia să depună declaraţie de venit, contribuabilii care în anul 2016 au realizat:
Venituri din activităţi independente;
Venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
Venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
Venituri din piscicultură şi silvicultură;
Transferul titlurilor de valoare, altele decât parţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
Venituri din jocuri de noroc. Declaraţia se depune de către persoanele care realizează venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă, slot –machine, lozuri şi festivaluri de poker, pentru care impozitul nu se reţine la sursă;
Alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaratiei 200.

Cine nu are obligaţia depunerii declaraţiei de venit?
Nu au obligaţia să depună declaraţia de venit, contribuabilii care în anul 2016 au realizat:
venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei si nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente;
venituri din arendă;
venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţia de venit estimat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate;
venituri din activităţi agricole, impuse pe baza norme de venit, a căror impunere este finală;
persoanele fizice nerezidente care au obţinut câştiguri/pierderi din tranzacţii efectuate printr-un intermediat, rezident în România şi statul de rezidenţă al persoanei fizice nerezidente nu este menţionat dreptul de impunere in România şi respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidenţă fiscală;

Cum se depune formularul 200?
Declaraţia de venit se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul:
în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro;
on-line prin intermediul Spaţiului Privat Virtual de către persoanele fizice care sunt înregistrate;

Unde se depune formularul 200?
Declaraţia se depune la:
organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, potrivit legii;

Nedepunerea declaraţiei la termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Baza legală:
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Transport marfa in Cluj – Transport mobila Cluj si mutari mobila Cluj – Ceasuri barbatesti – Ceasuri dama – Ochelari de soare

Sărbătorirea Zilei de 9 mai la Bistrita

Ziua de 9 mai are o semnificaţie aparte în istoria României, a Europei şi a lumii întregi. În această zi...

Close